تکرار

۱۳۹۲

اجرا

گالری طراحان آزاد

ویدئو

علی شیرخدائی

دوربین

سهند مشاور

عکاس

زروان روحبخشان

با تشکر از

شهریار حاتمی
باربد گلشیری
رزیتا شرفجهان
محسن نبی‌زاده
میثم ایرانپناه
و زروان روحبخشان

بگذار برخیزد مردم بیلبخند

چیزی مشترک هست میان جهانی که مردمش باور دارند که همه چیز تکراریست، از پیش نوشته شدهاست و آنقدر به موجبیت خو میکنند کهمیپندارند زیر آفتاب چیزی نیست که بشود تازهاش خواند و جهانی که در آن مردم تغییر در دل تمامیتخواهان و مرتجعان را محال عقلیمیدانند. هر دوی اینها از نیرویی صحبت میکنند که «تغیّر نپذیرد» و دقیقا به این معنا که پذیرای دگرگونی نیست، یعنی خوب قادر است که از حالش بگردد،اما نمیخواهد یا صلاح را در تحول نمیبیند. آن که تغیّر نمیپذیرد لابد مرتجع است ـ و این مرتجع ناسزا نیست؛ آدم را از این رو مرتجع میخوانندکه بازگردنده است، که تغیّر را برنمیتابد و به تعبیری مانع حرکت طبیعی تاریخ میشود و بالکل مدافع وضع موجود است و نیز مایل به رجوع بهگذشته. کاراترین ابزار چنین نیرویی تکرار است و هر روز را مکرر کردن و بازگشتن به اصل، به بنیاد. تمنای بازگشت به اصل یا گرایش به بنیاد،تکرار مخلصانه و صادقانه، فقط زمانی ارضا میشود که زمان ژرفایی نداشته باشد، یعنی در واحدی زمانی، مثلا در آنی، محبوس شویم، مثل آنکهتا خرخره در تپهای حقیر اما مهلکمدفون شد، انگار در کپهی ساعتی شنی که عمریست دست نخورده. انگار کسی تغییری برای چنین تعذیبیمتصور نیست، زیرا زمان حال مکرر شده،همانطور که در مغاکای اسطورهای تارتاروس مکرر میشود یا در هاویه. در چنین زمان بیژرفایی فردا ودیروزی در کار نیست، هر آنچه هست امروز است. امروز در نزد این‌‌ مردم چیزی سرخوش نیست که بشود به شیوهی خیام دریافت و پاس داشت،بلکه میبایست، اگر مخلصش باشند، به نوای واهیای که از پس قرنها در گامهایش نشسته گوش جان سپرد تا غایط راستکیشی را غالیه ببینیم،ببوییم.

باربد گلشیری

تکرار، ۱۳۹۲، اجرا
تکرار
تکرار، ۱۳۹۲، اجرا
تکرار
تکرار، ۱۳۹۲، اجرا
تکرار
تکرار، ۱۳۹۲، اجرا
تکرار
تکرار، ۱۳۹۲، اجرا
تکرار
تکرار، ۱۳۹۲، اجرا
تکرار
تکرار، ۱۳۹۲، اجرا
تکرار
تکرار، ۱۳۹۲، اجرا
تکرار
تکرار، ۱۳۹۲، اجرا
تکرار

لطفا ایمیل خود را وارد کنید