اختیار

۱۳۹۱

اجرا

گالری طراحان آزاد

عکاس

زروان روحبخشان

در مکان و زمانی ناخواسته و نادانسته متولد شده‌ایم و در شرایطی زندگی می‌کنیم که چندان تسلطی بر آن نداریم. آموزه‌ها، تجربیات و شرایط اجتماعی به آگاهی ما شکل می‌دهد و ما سعی می‌کنیم بر اساس این آگاهی و شناخت، واقعیت جهان خود را شکل داده و زندگی خود را پیش ببریم. بر اساس همین شناخت و به اصطلاح شعور اجتماعی، با قرار گرفتن در موقعیت‌های متفاوت واکنش‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهیم. البته اغلب مناسبات، قواعد و هنجارهای اجتماعی چنان در تقابل با ذهنیت و خواست فردی ما قرار می‌گیرد که شاید نفهمیم و ندانیم چه چیزی، از شخصی‌ترین تا کلی‌ترین امور، درست است. در شرایط کنونی که انواع بحران‌های شخصی و اجتماعی ما را احاطه کرده، دچار سوء برداشت‌ها و کج‌فهمی‌های بسیار می‌شویم. در چنین وضعیتی که واقعیت موجود پنهان و در واقع دروغین است، ممکن است برخی از ما آگاهانه یا ناآگاهانه دچار فرافکنی‌هایی، بر اساس همان شناخت نه چندان درست، شویم. 

شاید هیچ کدام از ما ندانیم که چه باید کرد. شاید بهتر آن است که لحظه‌ای با آن‌چه باید رو‌به‌رو شویم و سپس . . . 

زروان روح بخشان

اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار
اختیار، ۱۳۹۱، اجرا
اختیار

لطفا ایمیل خود را وارد کنید