کارها

  • همه
  • اجرا
  • چیدمان
  • دیجیتال مدیا
  • عکاسی
  • مجسمه
۱۳۹۸
۱۳۹۷
۱۳۹۷
۱۳۹۵
۱۳۹۲
۱۳۹۲
۱۳۹۲
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۱
۱۳۹۱
۱۳۹۱
۱۳۹۰
۱۳۹۰
۱۳۹۰
۱۳۸۹
۱۳۸۹
۱۳۸۶
۱۳۸۶
۱۳۸۶
۱۳۸۶
۱۳۸۶
۱۳۸۵
۱۳۸۵
۱۳۸۵
۱۳۸۵
پرچم، ۱۳۸۵، دیجیتال مدیا، ابعاد: ۱۲۰ × ۶۸
۱۳۸۵
۱۳۸۴
۱۳۸۴
۱۳۸۴
Listen to the Reed, 2004, Installation, Iron sheet, copper rods, length:30 m
۱۳۸۳
۱۳۸۳
۱۳۸۳
Angels, 2003, Installation, Rusted iron sheet, iron bar, Hight: 120-150 cm
۱۳۸۲
Untitled, Installation, 2003, Rusted iron sheet
۱۳۸۲
A Performance with Fire, 2003
۱۳۸۲
Mushrooms, 2002, 12,000 plaster mushrooms in the Sculpture Garden, Tehran Museum of Contemporary Art
۱۳۸۱
Untitled, 2002, Installation, plaster, iron bar, set in a black room 330x550x350 cm
۱۳۸۱

لطفا ایمیل خود را وارد کنید