بدون عنوان

۱۳۸۶

چیدمان

جشنواره شنی بابلسر

عکاس

امیر معبد

بدون عنوان، ۱۳۸۶، چیدمان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، ۱۳۸۶، چیدمان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، ۱۳۸۶، چیدمان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، ۱۳۸۶، چیدمان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، ۱۳۸۶، چیدمان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، ۱۳۸۶، چیدمان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، ۱۳۸۶، چیدمان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر
بدون عنوان، شن، گاز co2، پودر رنگ در مستطیل۴×۵ متر

لطفا ایمیل خود را وارد کنید