بدون عنوان

۱۳۸۱

مجسمه

سومين‭ ‬دوسالانه‭ ‬مجسمه‭ ‬سازان‭ ‬ايران٬ تهران٬ مجموعه فرهنگسرای بهمن

عکاس

امیر معبد

این مجسمه‌ها تجربیاتی  با درونمایه عناصر بصری و ایرانی‌اند، مثل بته‌ جقه، اسلیمی و تزئينات عَلَم که به ساختارهای حجمی تبدیل شده‌اند؛ و همچنین تجربیاتی با نگاه به طبیعت…

خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر
خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر، مجموعه وزارت صنایع
خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر
خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر، مجموعه وزارت صنایع
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۱۶×۷۴×۳۸ سانتی متر
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۱۶×۷۴×۳۸ سانتی متر، مجموعه مؤسسه‌ی توسعه‌ی هنرهای تجسمی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۱۲×۱۶×۴۷ سانتی متر
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۱۲×۱۶×۴۷ سانتی متر، مجموعه شخصی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۲۲×۳۳×۱۱۰ سانتی متر
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۲۲×۳۳×۱۱۰ سانتی متر، مجموعه شخصی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر
خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر، مجموعه وزارت صنایع
خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر
خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر، مجموعه وزارت صنایع
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۱۶×۷۴×۳۸ سانتی متر
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۱۶×۷۴×۳۸ سانتی متر، مجموعه مؤسسه‌ی توسعه‌ی هنرهای تجسمی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۱۲×۱۶×۴۷ سانتی متر
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۱۲×۱۶×۴۷ سانتی متر، مجموعه شخصی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۲۲×۳۳×۱۱۰ سانتی متر
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۲۲×۳۳×۱۱۰ سانتی متر، مجموعه شخصی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر،
خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر، مجموعه وزارت صنایع
خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر
خروس، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۷۰×۴۸×۱۸ سانتی متر، مجموعه وزارت صنایع
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۱۶×۷۴×۳۸ سانتی متر
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۱۶×۷۴×۳۸ سانتی متر، مجموعه مؤسسه‌ی توسعه‌ی هنرهای تجسمی، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۱۲×۱۶×۴۷ سانتی متر، مجموعه شخصی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۲۰×۳۲×۱۰۸ سانتی متر
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن، ۲۰×۳۲×۱۰۸ سانتی متر، مؤسسه‌ی توسعه‌ی هنرهای تجسمی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن
بدون عنوان، ۱۳۸۲، ورق آهن

لطفا ایمیل خود را وارد کنید