برای بم

۱۳۸۳

چیدمان

سوله خانه هنرمندان، تیاتر ایرانشهر کنونی

عکاس

امیر معبد

برای بم پروژه ای بود که گروهی از هنرمندان تجسمی و نیز نمایشی با آثاری فردی با گروهی به یاد هم وطنان از دست رفته در فاجعه زلزله پنجم دی ماه ۱۳۸۲ بم، در انباری متروکه واقع در باغ هنر ، مجاور خانه هنرمندان ایران به اجرا در آوردند. نمایشگاه شامل آثار چیدمان ، ویدئو، عکس و اجرای زنده بود. چیدمان امیر معبد در پایین ترین بخش انبار با گل رس ، آینه و گل های داوودی سفید اجرا شد. هنرمند در ورودی نمایشگاه ، شمع هایی را به بازدیدکنندگان می فروخت تا آنها را در محل دلخواه ، به یاد از دست رفتگان روشن کنند. بدینسان این چیدمان با مشارکت مستقیم مردم کامل شد و نور آن را افرادی که برای ابراز همدردی و کمک به بازماندگان شمع خریده بودند، تامین کردند.

« انستالاسیون از لایه بلند گل رسی تشکیل شده که تمام سطح میانی آن با گل پوشانده شده است. میان گل و گل، ردیف بلند آینه قرار داده شده است که حجم آن به قبر بلندی می ماند که در رطوبت چندش آور زیر زمین و شکاف Tشکل سقف محوطه ، بر زمین دوخته شده است. زائران شمع به دست ، به افروختن و قرار دادن آن در گوشه ای از انستالاسیون مشغول اند. این سطح گل و گل ، نماد قبر تازه و یادآور تن های نازنینی است که بر خاک تازه خفته اند. گل ها بر سطح بلند آینه ، عطر می پراکنند و فضای مجازی ، آینه را پر می کند. نور گرم شمع ها پخش می شود، و سقف شکافته به صلیبی می ماند که بر کار امیر سایه افکنده است . در انتهای این حفره بلند، آدم هایی در سایه روشن راه می روند، فضا از نور شمع، عطر گل و بوی گل انباشته است ، دستانی بر خاک خفته اند و دستانی در خاک نور می کارند. امیر معبد به دل بیداری می ماند که در گوشه تاریکی به انتظار نشسته است و با چشمان سیاهش به تاریخ چشم دوخته است .»

محمد باقر ضیاییبرای بم، ۱۳۸۲، چیدمان، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲ ×۲/۵ متر
برای بم، ۱۳۸۲، چیدمان، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، ۱۳۸۲، چیدمان، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، ۱۳۸۲، چیدمان، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، ۱۳۸۲، چیدمان، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، ۱۳۸۲، چیدمان، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، ۱۳۸۲، چیدمان، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، ۱۳۸۲، چیدمان، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، ۱۳۸۲، چیدمان، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر
برای بم، گل رس، شمع، آینه و داوودی‌های سفید۱۲×۲/۵متر

لطفا ایمیل خود را وارد کنید