بشنو از نی

۱۳۸۳

چیدمان

موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه «باغ ایرانی»

عکاس: امیر معبد

نی و نیزار در هنر و ادبیات ایرانی جایگاه خاصی دارد. صدای باد در نیزار همواره تمثیلی است از ناله نی و شکایت او از جدایی ها. این نیزار، یادبودی است از نیزارهای کودکی هنرمند، که حضور و صدای آن همواره او را فریفته می کرد. در اینجا، صدا از وزش باد در میان نیها و برگ های فلزی ایجاد می شود، و بارش باران و تابش آفتاب ، پیوسته بر فلز اثر کرده و هر روز جلوه بصری تازه ای به آن می دهد.

بشنو از نی، ۱۳۸۳، چیدمان، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ۱۳۸۳، چیدمان، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ۱۳۸۳، چیدمان، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ۱۳۸۳، چیدمان، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ۱۳۸۳، چیدمان، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ۱۳۸۳، چیدمان، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ۱۳۸۳، چیدمان، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ۱۳۸۳، چیدمان، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر
بشنو از نی، ورق آهن و مفتول مسوار، طول: ۳۰ متر

لطفا ایمیل خود را وارد کنید