بلند آسمان

۱۳۸۶

چیدمان

موزه امام علی (ع)

اجرا

مجید عباسی

عکاس‌

امیر معبد

بلند آسمان، ۱۳۸۶، چیدمان، آرماتور، روکشMDF ، رنگ سفید اکرلیک، ابعاد: ۹۵۰ × ۲۵۰ × ۲۵۰ متر، چاپ دیجیتال ۲ × ۴ متر
بلند آسمان، آرماتور، روکشMDF ، رنگ سفید اکرلیک، ابعاد: ۹۵۰ × ۲۵۰ × ۲۵۰ متر، چاپ دیجیتال ۲ × ۴ متر
بلند آسمان، ۱۳۸۶، چیدمان، آرماتور، روکشMDF ، رنگ سفید اکرلیک، ابعاد: ۹۵۰ × ۲۵۰ × ۲۵۰ متر، چاپ دیجیتال ۲ × ۴ متر
بلند آسمان، آرماتور، روکشMDF ، رنگ سفید اکرلیک، ابعاد: ۹۵۰ × ۲۵۰ × ۲۵۰ متر، چاپ دیجیتال ۲ × ۴ متر
بلند آسمان، ۱۳۸۶، چیدمان، آرماتور، روکشMDF ، رنگ سفید اکرلیک، ابعاد: ۹۵۰ × ۲۵۰ × ۲۵۰ متر، چاپ دیجیتال ۲ × ۴ متر
بلند آسمان، آرماتور، روکشMDF ، رنگ سفید اکرلیک، ابعاد: ۹۵۰ × ۲۵۰ × ۲۵۰ متر، چاپ دیجیتال ۲ × ۴ متر
بلند آسمان، ۱۳۸۶، چیدمان، آرماتور، روکشMDF ، رنگ سفید اکرلیک، ابعاد: ۹۵۰ × ۲۵۰ × ۲۵۰ متر، چاپ دیجیتال ۲ × ۴ متر
بلند آسمان، آرماتور، روکشMDF ، رنگ سفید اکرلیک، ابعاد: ۹۵۰ × ۲۵۰ × ۲۵۰ متر، چاپ دیجیتال ۲ × ۴ متر
بلند آسمان، ۱۳۸۶، چیدمان، آرماتور، روکشMDF ، رنگ سفید اکرلیک، ابعاد: ۹۵۰ × ۲۵۰ × ۲۵۰ متر، چاپ دیجیتال ۲ × ۴ متر
بلند آسمان، آرماتور، روکشMDF ، رنگ سفید اکرلیک، ابعاد: ۹۵۰ × ۲۵۰ × ۲۵۰ متر، چاپ دیجیتال ۲ × ۴ متر

لطفا ایمیل خود را وارد کنید