باکرگی

۱۳۸۴

چیدمان

گالری آریا، تهران

عکاس

امیر معبد

معبد در این چیدمان از سیب‌های واقعی استفاده کرد. سیب‌ها در دو بخش مجزا در گالری چیده شدند: بخش اول، صفی از سیب‌های دست نخورده، نماد معصومیت و پاکی و بخش دوم، مربعی از سیب‌های بریده شده که نماد هتک حرمت‌ها و از بین رفتن معصومیت‌ها هستند.

باکرگی ، ۱۳۸۳، چیدمان، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی ، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی ، ۱۳۸۳، چیدمان، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، ۱۳۸۳، چیدمان، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی ، ۱۳۸۳، چیدمان، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی ، ۱۳۸۳، چیدمان، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی ، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی ، ۱۳۸۳، چیدمان، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی ، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی ، ۱۳۸۳، چیدمان، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی ، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی ، ۱۳۸۳، چیدمان، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، سیب، رنگ سفید، مو، دستمال کاغذی

لطفا ایمیل خود را وارد کنید