باکرگی

۱۳۹۱

چیدمان

دهلی نو

عکاس و فیلمبردار

امیرعلی قاسمی
باربد گلشیری

دستیاران

امیرعلی قاسمی
باربد گلشیری

باکرگی، چیدمان، ۱۳۹۱، سیب، اسپری سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، سیب، اسپری سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، چیدمان، ۱۳۹۱، سیب، اسپری سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، سیب، اسپری سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، چیدمان، ۱۳۹۱، سیب، اسپری سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، سیب، اسپری سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، چیدمان، ۱۳۹۱، سیب، اسپری سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، سیب، اسپری سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، چیدمان، ۱۳۹۱، سیب، اسپری سفید، مو، دستمال کاغذی
باکرگی، سیب، اسپری سفید، مو، دستمال کاغذی

لطفا ایمیل خود را وارد کنید