تزویر

۱۳۹۲

اجرا

گالری طراحان آزاد

ویدئو

علی شیرخدائی

عکاس

زروان روحبخشان

با تشکر از

آساره عکاشه
رزیتا شرفجهان
محسن نبی‌زاده

تزویر، ۱۳۹۲، اجرا
تزویر
تزویر، ۱۳۹۲، اجرا
تزویر
تزویر، ۱۳۹۲، اجرا
تزویر
تزویر، ۱۳۹۲، اجرا
تزویر
تزویر، ۱۳۹۲، اجرا
تزویر

لطفا ایمیل خود را وارد کنید