شمع ها

۱۳۸۳

چیدمان

سومین نمایشگاه هنر جدید، دانشگاه تهران

عکاس

امیر معبد

شمع‌ها، ۱۳۸۳، چیدمان، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۳۸۳، چیدمان، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۳۸۳، چیدمان، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۳۸۳، چیدمان، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۳۸۳، چیدمان، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۳۸۳، چیدمان، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۳۸۳، چیدمان، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۳۸۳، چیدمان، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۳۸۳، چیدمان، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۳۸۳، چیدمان، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر
شمع‌ها، ۱۴۰۰۰ شمع، چیدمان داخل استخر

لطفا ایمیل خود را وارد کنید