فرشته ها

۱۳۸۲

چیدمان

موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه " نگاه معنوی " ، مجموعه فرهنگسرای بهمن

عکاس‌ها

ابراهیم حسینی
امیر معبد

دستیار

سیامک کریمخان‌زند

فرشته‌هایی فلزی، زنگ‌زده و بی‌سر که پا در زمین دارند. چیدمان فرشته‌ها دومین کار محیطی بود که در باغ مجسمه موزه هنرهای معاصر اجرا شد، و بدینسان در معرض دید همه مردم بود، نه فقط افرادی که به قصد دیدن اثر هنری به موزه می‌آمدند.

فرشته‌ها، ۱۳۸۲، چیدمان، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۳۸۲، چیدمان، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۳۸۲، چیدمان، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۳۸۲، چیدمان، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۳۸۲، چیدمان، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۳۸۲، چیدمان، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۳۸۲، چیدمان، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر
فرشته‌ها، ۱۰۰ فرشته آهنی، ۱۲۰-۱۵۰ سانتی متر

لطفا ایمیل خود را وارد کنید