متفکر اوگوست رودن

۱۳۸۳

مجسمه

مجموعه شخصی

عکاس

امیر معبد

متفکر، ۱۳۸۲، مجسمه، ورق استیل، قطرات جوش نقره، ۵۰×۲۰۰ سانتی متر
متفکر، ورق استیل، قطرات جوش نقره، ۵۰×۲۰۰ سانتی متر
متفکر، ۱۳۸۲، مجسمه، ورق استیل، قطرات جوش نقره، ۵۰×۲۰۰ سانتی متر
متفکر، ورق استیل، قطرات جوش نقره، ۵۰×۲۰۰ سانتی متر
متفکر، ۱۳۸۲، مجسمه، ورق استیل، قطرات جوش نقره، ۵۰×۲۰۰ سانتی متر
متفکر، ورق استیل، قطرات جوش نقره، ۵۰×۲۰۰ سانتی متر

لطفا ایمیل خود را وارد کنید