در وضعیت

۱۳۹۶

چیدمان

هفتمین بینال مجسمه (وضعیت)، موزه هنر‌های معاصر تهران

عکاس

مهرداد متجلی

در وضعیت، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
در وضعیت، داربست
در وضعیت، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
در وضعیت، داربست
در وضعیت، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
در وضعیت، داربست
در وضعیت، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
در وضعیت، داربست
در وضعیت، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
در وضعیت، داربست
در وضعیت، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
در وضعیت، داربست
در وضعیت، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
در وضعیت، داربست
در وضعیت، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
در وضعیت، داربست

لطفا ایمیل خود را وارد کنید