هفتمین بینال مجسمه

۱۳۹۶

چیدمان

موزه هنر‌های معاصر

عکاس

مهرداد متجلی

هفتمین بینال مجسمه، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
هفتمین بینال مجسمه، داربست
هفتمین بینال مجسمه، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
هفتمین بینال مجسمه، داربست
هفتمین بینال مجسمه، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
هفتمین بینال مجسمه، داربست
هفتمین بینال مجسمه، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
هفتمین بینال مجسمه، داربست
هفتمین بینال مجسمه، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
هفتمین بینال مجسمه، داربست
هفتمین بینال مجسمه، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
هفتمین بینال مجسمه، داربست
هفتمین بینال مجسمه، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
هفتمین بینال مجسمه، داربست
هفتمین بینال مجسمه، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
هفتمین بینال مجسمه، داربست

لطفا ایمیل خود را وارد کنید