ویروس

۱۳۹۲

اجرا

پاریس، فرانسه

ویدئو

علی شیرخدائی

عکاس

علی شیرخدائی

با تشکر از

فری دفتری
باربد گلشیری
تایماز منقبتی

مستند کوتاهی در خصوص این اثر

ویروس، اجرا، ۱۳۹۲
ویروس
ویروس، اجرا، ۱۳۹۲
ویروس
ویروس، اجرا، ۱۳۹۲
ویروس
ویروس، اجرا، ۱۳۹۲
ویروس
ویروس، اجرا، ۱۳۹۲
ویروس
ویروس، اجرا، ۱۳۹۲
ویروس
ویروس، اجرا، ۱۳۹۲
ویروس
ویروس، اجرا، ۱۳۹۲
ویروس
ویروس، اجرا، ۱۳۹۲
ویروس
ویروس، اجرا، ۱۳۹۲
ویروس

لطفا ایمیل خود را وارد کنید