گذران

۱۳۹۱-ادامه دارد

مجسمه

عکاس

مهرداد متجلی

دستیاران

علیرضا معصومی
رسول کاظمی
حسین همتی
خشایار صفائی

با تشکر از

کارگاه ریخته‌گری یوبرت
کارگاه ریخته‌گری استاد سلیمی

گذران مجموعه‌ای است متشکل از کارهایی با ابعاد کوچک و مضمونی چندوجهی و در حال تکامل و جست‌وجو. محک زدن تجربه‌گری و امتداد آن دغدغه‌ای بوده که این مجموعه را شکل داده است؛ همچون اجزای متکثر هستی که گویی زندگی هر کدام تلاشی است برای یافتن معنا و راهی برای ادامه زیست. باشد که بتواند روزگار بگذراند.

گذران، برنز، ابعاد: ۵۵ × ۳۸ × ۲۳ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۵۵ × ۳۸ × ۲۳ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۵۵ × ۳۸ × ۲۳ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۵۵ × ۳۸ × ۲۳ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۵۵ × ۳۸ × ۲۳ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۵۵ × ۳۸ × ۲۳ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۸ × ۲۳ × ۱۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۸ × ۲۳ × ۱۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۸ × ۲۳ × ۱۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۸ × ۲۳ × ۱۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۸ × ۲۳ × ۱۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۸ × ۲۳ × ۱۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۸ ×۸ × ۱۲ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۸ ×۸ × ۱۲ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۸ ×۸ × ۱۲ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۸ ×۸ × ۱۲ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۸ ×۸ × ۱۲ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۸ ×۸ × ۱۲ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۸ ×۸ × ۱۲ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۸ ×۸ × ۱۲ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۴ × ۲۳ × ۲۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۴ × ۲۳ × ۲۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۴ × ۲۳ × ۲۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۴ × ۲۳ × ۲۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۴ × ۲۳ × ۲۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۲۴ × ۲۳ × ۲۰ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۵ ×۱۸ × ۶ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۵ ×۱۸ × ۶ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۵ ×۱۸ × ۶ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۵ ×۱۸ × ۶ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۵ ×۱۸ × ۶ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۴۵ ×۱۸ × ۶ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۳۰ × ۲۷ × ۱۹ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۳۰ × ۲۷ × ۱۹ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۳۰ × ۲۷ × ۱۹ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۳۰ × ۲۷ × ۱۹ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۳۰ × ۲۷ × ۱۹ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۳۰ × ۲۷ × ۱۹ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۳۰ × ۲۷ × ۱۹ سانتی متر
گذران، برنز، ابعاد: ۳۰ × ۲۷ × ۱۹ سانتی متر

لطفا ایمیل خود را وارد کنید