گشایش

۱۳۹۰

اجرا

گالری سین

ویدئو

علی شیرخدائی

دوربین

سهند مشاور

عکاس‌ها

زروان روحبخشان
امید مهدی‌زاده

گشایش، ۱۳۹۰، اجرا
گشایش
گشایش، ۱۳۹۰، اجرا
گشایش
گشایش، ۱۳۹۰، اجرا
گشایش
گشایش، ۱۳۹۰، اجرا
گشایش
گشایش، ۱۳۹۰، اجرا
گشایش
گشایش، ۱۳۹۰، اجرا
گشایش
گشایش، ۱۳۹۰، اجرا
گشایش
گشایش، ۱۳۹۰، اجرا
گشایش
گشایش، ۱۳۹۰، اجرا
گشایش

لطفا ایمیل خود را وارد کنید