گل‌های سرزمینم

۱۳۹۷

چیدمان

گالری ایرانشهر

عکاس

امیر خشایار قاسمی
مهرداد متجلی

دستیاران

خشایار صفایی
افرا میرفارسی
امین خلیلی
حوریا ریاحی
هلیا عزیزی
معصومه سلیمیان
فاطمه چگینی
پارمیس خوش نویس
میترا ابراهیمی
سحر خلجی
آوا افشاری
زینب حاجی مرادی
یاسمن عطاری
مریم سیفی
ساغر خلجی
مینا قربانی
مینا حکمتی راد
پارسا تاج بخش

با تشکر از

امیربهمن امیریان
و سروناز مستوفی
شیما مهدوی
نارنج کاظمی
شیوا اسفاری
مهدی صنعتی
شهریار حاتمی
روح الله پارسا جم
محمد بهابادی
مهرداد متجلی

گل‌های سرزمینم، ۱۳۹۷، اجرا، ۱۰۰۰ شاخه گل مصنوعی، رنگ فوری، رنگ پارچه، رزین
گل‌های سرزمینم، ۱۰۰۰ شاخه گل مصنوعی، رنگ فوری، رنگ پارچه، رزین
گل‌های سرزمینم، ۱۳۹۷، اجرا، ۱۰۰۰ شاخه گل مصنوعی، رنگ فوری، رنگ پارچه، رزین
گل‌های سرزمینم، ۱۰۰۰ شاخه گل مصنوعی، رنگ فوری، رنگ پارچه، رزین
گل‌های سرزمینم، ۱۳۹۷، اجرا، ۱۰۰۰ شاخه گل مصنوعی، رنگ فوری، رنگ پارچه، رزین
گل‌های سرزمینم، ۱۰۰۰ شاخه گل مصنوعی، رنگ فوری، رنگ پارچه، رزین
گل‌های سرزمینم، ۱۳۹۷، اجرا، ۱۰۰۰ شاخه گل مصنوعی، رنگ فوری، رنگ پارچه، رزین
گل‌های سرزمینم، ۱۰۰۰ شاخه گل مصنوعی، رنگ فوری، رنگ پارچه، رزین
گل‌های سرزمینم، ۱۳۹۷گلهای سرزمینم، ۱۳۹۷، اجرا، ۱۰۰۰ شاخه گل مصنوعی، رنگ فوری، رنگ پارچه، رزین
گل‌های سرزمینم، ۱۰۰۰ شاخه گل مصنوعی، رنگ فوری، رنگ پارچه، رزین

لطفا ایمیل خود را وارد کنید