شاعرانه‌های صریح

۱۳۸۷/۰۹/۱۴

روزنامه اعتماد

وحید شریفیان

مجسمه‌های امیر معبد «گالری هور»

در‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اكسپوی‭ ‬مجسمه‭ ‬و‭ ‬جشنواره‭ ‬مجسمه‌های‭ ‬شهری‭ ‬كمتر‭ ‬اثری،‭ ‬مخاطب‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬را‭ ‬پای‭ ‬اثر‭ ‬نگه‭ ‬می‌دارد،‭ ‬ديدن‭ ‬آثاری‭ ‬كه‭ ‬روح‭ ‬و‭ ‬هيجان‭ ‬هنرمند‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬دست‭ ‬يازيدن‭ ‬به‭ ‬كليشه‌های‭ ‬آكادميك‭ ‬و‭ ‬كارگاهی‭ ‬بازتاب‭ ‬دهد،‭ ‬خالی‭ ‬از‭ ‬لطف‭ ‬نيست‭. ‬جمعه‭ ‬گذشته‭ ‬بالاخره‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬نمايشگاهی‭ ‬انفرادی‭ ‬از‭ ‬مجسمه‌های‭ ‬امير‭ ‬معبد‭ ‬بر‭ ‬پا‭ ‬شد‭. ‬هرچند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سال‌ها‭ ‬بيشتر‭ ‬اينستاليشن‭ ‬از‭ ‬معبد‭ ‬ديده‌ايم‭ ‬ولی‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سال‌ها‭ ‬تجربه‌های‭ ‬نويی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مجسمه‭ ‬اندوخته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬ساليانش‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مسائل‭ ‬تكنيكی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬محتوايی ‬جهشی‭ ‬كاملا‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬نو‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬او‭ ‬انديشه‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬هنر‭ ‬جديد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اندوخته‌هايش‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬كارگاهی‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬گالری‭ ‬هور‭ ‬می‌آميزد‭.

‬شايد‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬آثار‭ ‬معبد،‭ ‬مخاطبان‭ ‬هنرهای‭ ‬تجسمی‭ ‬قارچ‌هايی‭ ‬كه‭ ‬چندين‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬در‭ ‬پارك‭ ‬موزه‭ ‬هنرهای‭ ‬معاصر‭ ‬پراكند‭ ‬را‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬مجموعه‌هايش‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬آورند‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلی‭ ‬و‭ ‬همان‌گونه‭ ‬كه‭ ‬رفت‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬اين‭ ‬سال‌ها‭ ‬اين‭ ‬اينستاليشن‌های‭ ‬معبد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جلوه‌گری‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬بيشتری‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬مجسمه‌های‭ ‬اوليه‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬سال‌های۱۳۸۱‭ ‬ ‬و ‭ ‬۱۳۸۲ ‬غالبا‭ ‬خشك‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬زمخت‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬چيزی‭ ‬بيشتر‭ ‬ازكارهای‭ ‬فرماليستی‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬نمونه‌های‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬مكتب‭ ‬دانشكده‭ ‬هنرهای‭ ‬زيبا‭ ‬ديده‭ ‬بوديم‭. ‬ولی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬اينستاليشن‌های‭ ‬امير‭ ‬معبد‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‌های‭ ‬گروهی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬انفرادی‭ ‬همواره‭ ‬روحی‭ ‬تازه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فضای‭ ‬محل‭ ‬نمايش‭ ‬می‌دهد‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تصويری‭ ‬قابل‭ ‬تأكيد‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬اولين‭ ‬خصيصه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دوره‭ ‬كاری‭ ‬معبد‭ ‬جسارت‭ ‬در‭ ‬تجربه‭ ‬متريال‌های‭ ‬تازه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬غالبا‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬نسلان‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬كلاژهای‭ ‬از‭ ‬رده‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬نزديك‭ ‬می‌شود‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬ريخت‭ ‬و‭ ‬پاش‌های‭ ‬مهمل‭ ‬متريال‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬استحاله‭ ‬می‌يابد‭.

‬در‭ ‬آثار‭ ‬مجسمه‭ ‬امير‭ ‬معبد‭ ‬در‭ ‬گالری‭ ‬هور‭ ‬اين‭ ‬جسارت‭ ‬در‭ ‬پختگی‭ ‬فرم‌ها‭ ‬و‭ ‬سنجيدگی‭ ‬اندازه‌ها‭ ‬به‭ ‬بهترين‭ ‬شكل‭ ‬نمود‭ ‬می‌يافت‭. ‬دشواری‭ ‬تركيب‭ ‬متريال‌هايی‭ ‬چون‭ ‬چوب،‭ ‬فلز‭ ‬و‭ ‬مو‭ ‬هنگامی‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬تعادلی‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تازگی‭ ‬همراه‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬جسارت‭ ‬هنرمند‭ ‬در‭ ‬تجربه‌های‭ ‬بصری‭ ‬مقتدری‭ ‬او‭ ‬را‭  ‬بر‭ ‬تمام‭ ‬اين‭ ‬متريال‌ها‭ ‬و‭ ‬تركيبشان‭ ‬با‭ ‬سنجيدگی ‬مسلط‭ ‬كرده‭ ‬باشد‭. ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جز‭ ‬كمپوزيسيون‭ ‬و‭ ‬مناسبات‭ ‬تكنيكی‭ ‬اثر،‭ ‬اين‭ ‬شاعرانگی‭ ‬و‭ ‬محتوای‭ ‬چند‭ ‬لايه‭ ‬كار‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جلايی‭ ‬بر‭ ‬فرم‌‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬اين‌جا‭ ‬نوعی‭ ‬پارادوكس‭ ‬ميان‭ ‬شاعرانگی‭ ‬و‭ ‬جسارت‭ ‬زمخت‭ ‬و‭ ‬صريح‭- ‬در‭ ‬شكل‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬متريال‭- ‬اين‭ ‬احجام‭ ‬ديده‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬نوعی‭ ‬مردانگی‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مجسمه‌ها‭ ‬مدام‭ ‬با‭ ‬لطافت‭ ‬و‭ ‬شاعرانگی‭ ‬جا‭ ‬عوض‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬مخاطب‭ ‬را‭ ‬پای‭ ‬اثر‭ ‬نگه‭ ‬می‌دارد؛‭ ‬شاعرانگی‭ ‬از‭ ‬جنسی‭ ‬كه‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬چيدمان‌های‭ ‬وی ‬ديده‭ ‬بوديم‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ‬اثری‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬گزيده‌تر‭ ‬پيش‭ ‬روی‭ ‬مخاطب‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬دامنه‭ ‬بصری‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬تكنيكی‭ ‬آثار‭ ‬معبد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬از‭ ‬دادائيسم‭ ‬دوشان‭ ‬و‭ ‬پيكابيا‭ ‬تا‭ ‬طنز‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬آثار‭ ‬ديكان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برمی‌گيرد‭. ‬

وی‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬با‭ ‬ملايمت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬كارگاهی‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬آثارش‭ ‬در‭ ‬دگرديسی‭ ‬بصری‭ ‬مشخصی‭ ‬نگاهی ‬تازه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نسل‭ ‬تازه‭ ‬مجسمه‌ساز‭ ‬بروز‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬می‌كند؛‭ ‬نسلی‭ ‬كه‭ ‬كهنگی‭ ‬اساتيدشان‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬را‭ ‬كمتر‭ ‬با‭ ‬فارغ‌التحصيل‭ ‬شدن‭ ‬خود‭ ‬نو‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬گاه‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد‭ ‬كه‭ ‬كسی‭ ‬از‭ ‬ميانشان‭ ‬به‭ ‬منشی‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬دست‭ ‬يابد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اتفاقات‭ ‬و‭ ‬جريانات‭ ‬عمده‭ ‬معاصر‭ ‬هنرهمگام‭ ‬كند‭. ‬شايد‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬تازه‭ ‬شدن‭ ‬اين‭ ‬رويه‭ ‬در‭ ‬مجسمه‌سازی ‬و‭ ‬كلا‭ ‬همه‭ ‬هنرها‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬ضربه‭ ‬می‌زند،‭ ‬سوار‭ ‬كردن‭ ‬همان‭ ‬مبانی‭ ‬و‭ ‬نظرات‭ ‬اساتيد‭ ‬كهنه‌گرای‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬بر‭ ‬اكسپوها‭ ‬و‭ ‬بينال‌های‭ ‬هنری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬حجم‭ ‬پررنگ‌تر‭ ‬است‭. ‬راهكاری‭ ‬منطقی‭ ‬شايد‭ ‬اين‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬شهرداری‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬مؤسساتی‭ ‬كه‭ ‬داعيه‭ ‬پشتيبانی‭ ‬هنر،‭ ‬چه‭ ‬مجسمه،‭ ‬چه‭ ‬عكس‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬نقاشی‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬هنرها‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نظريات‭ ‬كارشناسان‭ ‬آگاه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬خريد‭ ‬يا‭ ‬پشتيبانی‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬جنس‭ ‬بزنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‌هايی‭ ‬مثل‭ ‬همين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬اخير‭ ‬گالری‭ ‬هور،‭ ‬استعدادهای‭ ‬واقعی‭ ‬را‭ ‬شناسايی‭ ‬كنند‭. ‬چنين‭ ‬رويكردی‭ ‬اگر‭ ‬تثبيت‭ ‬شود،‭ ‬بدون‭ ‬ترديد‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬مجسمه‌سازی‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬هنرها‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬فضاهای‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬تازه‭ ‬بال‭ ‬می‌گشايند،‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬شرايطی‭ ‬كمتر‭ ‬شاهد‭ ‬كپی‌های‭ ‬بد‭ ‬فرم‭ ‬از‭ ‬تناولی،‭ ‬دارش‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬اساتيد‭ ‬يا‭ ‬كهنه‌كاران‭ ‬باشيم‭.‬

لطفا ایمیل خود را وارد کنید