آفریده

۱۳۹۸

مجسمه

گالری محسن

عکاس

مینا وحدت

دستیاران

احمد صادقی
خشایار صفائی
محبوبه غلامی
افرا میرفارسی
فاطمه یثربی

هیچ موجودی در طبیعت محیط زیست خود را تخریب نمی‌کند. حیوان دوپا، آن‌چنان کمر به تخریب آن بسته است که باور‌ آن دشوار است. «آفریده» موجودی است که ساختار آن کامل نشده؛ موجودیت ناقص‌‌اش در تلاش است موقعیت زیستی خویش را تضمین کند.

آفریده، ۱۳۹۸، مجسمه، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، ۱۳۹۸، مجسمه، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، ۱۳۹۸، مجسمه، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، ۱۳۹۸، مجسمه، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، ۱۳۹۸، مجسمه، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، ۱۳۹۸، مجسمه، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، ۱۳۹۸، مجسمه، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
آفریده، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر

لطفا ایمیل خود را وارد کنید