خودنگاره

۱۳۸۵

چیدمان

گالری لاله، تهران

عکاس

امیر معبد

خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ، پارچه نوشته
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ، پارچه نوشته
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ، پارچه نوشته
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ، پارچه نوشته
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ، پارچه نوشته
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ، پارچه نوشته
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ، پارچه نوشته
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ، پارچه نوشته
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ، پارچه نوشته
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ، پارچه نوشته
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ، پارچه نوشته

لطفا ایمیل خود را وارد کنید