خودنگاره

۱۳۸۵

چیدمان

گالری لاله، تهران

عکاس

امیر معبد

خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ
خودنگاره، ۱۳۸۵، چیدمان، یخ
خودنگاره، یخ

لطفا ایمیل خود را وارد کنید