کشتزار

۱۳۹۰

اجرا

گالری محسن

ویدئو

علی شیرخدائی

دوربین

علی سلیمانی

عکاس‌ها

زروان روحبخشان
امید مهدی‌زاده

با تشکر از

احسان رسول‌اف
توحید خلیل‌آذر

کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار
کشتزار، ۱۳۹۰، اجرا
کشتزار

• مقاله‌ی مرتبط «رک‌گویی بهترین راه نیست» از هلیا دارابی، «تمرد کردم» از باربد گلشیری، « چیزی نیست…» از امیرعلی قاسمی، و «کشتزاری آغشته به ما» از وحید شریفیان.

لطفا ایمیل خود را وارد کنید